Lumipas na ang deadline ng aplikasyon.

Kung matagumpay kang nagsumite ng isang online na aplikasyon bago ang deadline, dapat ay nakatanggap ka ng isang email sa kumpirmasyon sa iyong email inbox sa pagsumite. Kung hindi mo natanggap ang email ng kumpirmasyon sa iyong inbox, mangyaring suriin ang iyong folder ng spam.

Dahil sa mataas na dami ng mga oras ng pagpoproseso ng mga aplikasyon ay mas mahaba kaysa sa inaasahan. Kung kailangan namin ng anumang karagdagang impormasyon para sa iyong aplikasyon makikipag-ugnay sa iyo. Kung makakatanggap ka ng anumang mga katanungan tungkol sa iyong W-9, mangyaring makipag-ugnay sa itinalagang samahan na nagpadala sa iyo ng email. Ang lahat ng mga gawad ay mapoproseso ng hindi lalampas sa Nobyembre 30. Pinahahalagahan namin ang iyong pasensya.

Para sa karagdagang mga katanungan, mangyaring mag-email sa amin sa childcare@sdfoundation.org o mag-iwan sa amin ng isang mensahe ng boses at ibigay ang iyong pangalan o numero ng lisensya.

Childcare outside arts and crafts
Childcare building tower

Tungkol sa Childcare Grant Program

Noong Agosto 4, ang Lupon ng mga Superbisor ng San Diego County ay nagkaisang bumoto upang ipamahagi ang $25 milyon ng pondo ng CARES Act para sa mga karapat-dapat na childcare provider sa San Diego County.

Upang ipamahagi ang mga pondo, ang County ay nakipagtulungan sa The San Diego Foundation, sa YMCA of San Diego County at sa Child Development Associates upang pangasiwaan ang aplikasyon, beripikasyon at proseso ng pagkakaloob.

Mga Madalas Itanong

Most Common

Ano ang Pograma ng Kaloob sa Tagapaglaan ng Pangangalaga sa bata (Childcare Provider Grant Program)?

Para matulungan ang mga tagapaglaan ng pangangalaga sa bata sa San Diego County na nag-aalok ng mahahalagang serbisyo sa mga lokal na pamilya sa panahon ng pandemyang COVID-19, ang County of San Diego, The San Diego Foundation, YMCA of San Diego County at ang Child Development Associates ay naglunsad ng $25 milyong programa ng kaloob upang tulungan ang mga tagapaglaan ng pangangalaga sa bata.

Sino ang karapat-dapat mag-apply para sa pondo?

Upang maging karapat-dapat sa pondo, dapat matugunan ng mga childcare provider ang mga sumusunod na pamantayan:

  • Dapat na nakasusunod sa mga ratio ng bata sa tauhan na ipinag-utos ng Estado ng California
  • Dapat na matatagpuan sa loob ng mga heograpikong hangganan ng San Diego County
  • Dapat na napatotohanan ang sarili sa aplikasyon ng kaloob na ang lahat ng inilaang pondo ng kaloob ay gagamitin lang sa mga layuning tinukoy sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa kaloob, kabilang ang pagkuha ng mga tauhan, mga supply, tulong sa mortgage at renta, pagpapatatag ng negosyo, at pagpapahusay ng kapital para sa mga panlabas na lugar
  • Dapat na mayroong may bisang lisensya ng pangangalaga sa bata na inisyu ng Estado ng California, Paglilisensya sa Pangkomunidad na Pangangalaga (Community Care Licensing), o magbigay ng pahayag ng impormasyon ng negosyo kung hindi kailangan ng lisensya
  • Dapat na bukas ang negosyo sa panahon ng aplikasyon o nagpaplanong magbukas sa loob ng 45 araw mula sa petsa ng aplikasyon

Magkano ang matatanggap na pondo ng provider?

Ang mga karapat-dapat na tagapaglaan ng pangangalaga sa bata ay maaaring mag-apply para sa kaloob na pondo para sa pagkuha ng mga tauhan, mga supply, tulong sa mortgage at renta, pagpapatatag ng negosyo, at pagpapahusay ng kapital para sa mga panlabas na lugar.

Ang mga tagapaglaan ng pangangalaga sa bata para sa malaking pamilya (lisensyadong mangalaga ng hanggang 14 na bata) ay magiging karapat-dapat tumanggap ng hanggang $3,500 at ang mga tagapaglaan ng pangangalaga sa bata para sa maliit na pamilya (lisensyadong mangalaga ng hanggang 8 bata) ay magiging karapat-dapat para sa hanggang $2,750.

Ang mga lisensyadong center ng pangangalaga sa bata na hindi kinontrata ng pamahalaan ay magiging karapat-dapat tumanggap ng hanggang $175 bawat kapasidad para sa bata, batay sa lisensya ng pangangalaga sa bata.

Partially-funded Government contracted (i.e. CSPP, CCTR, Head Start), licensed childcare centers will be eligible to receive up to $175 per non-subsidized child, not to exceed license capacity.

Ang mga tagapaglaan ng panggrupong pangangalaga na hindi kinontrata ng pamahalaan, tulad ng mga day camp sa tag-araw, programang pang-recreation, at pangkomunidad na club ng kabataan tulad ng Boys & Girls Club of Greater San Diego, na naglilingkod sa mga nag-aaral na batang hanggang 12 taong gulang ay magiging karapat-dapat tumanggap ng hanggang $100 kada kapasidad para sa bata.

Saan nanggagaling ang $25 milyon?

Ang $25 ay inilaan sa pamamagitan ng Batas ng CARES ng pederal sa pagpopondo at inaprubahan para sa layuning ito ng Mga Superbisor ng Lupon ng County ng San Diego.

Saan ko pwedeng malaman ang higit tungkol sa programa?

Lahat ng impormasyon tungkol sa Programa ng Kaloob sa Tagapaglaan ng Pangangalaga ng bata sa San Diego County ay makikita sa SDFoundation.org/ChildcareGrants.

Available ba ang impormasyon sa ibang mga lengguwahe?

Oo, kapag binibisita ang SDFoundation.org/ChildcareGrants, ang mga indibidwal ay may opsyon na tingnan ang pahina ng programa sa kaloob sa sumusunod na mga lengguwahe: Arabe, Ingles, Haitian Creole, Russian, Somali, Espanyol, Tagalog, at Vietnamese. Kung hindi available ang lengguwahe, hinihimok namin ang mga bisita na gamitin ang Google Translate tool sa ibaba ng webpage.

Ako ay isang magulang o miyembro ng pamilya na nangangailangan ng tulong, maaari ba akong mag-apply?

Magagamit ang aplikasyon sa online simula sa Miyerkules, ika-16 ng Setyembre 9 ng umaga, at ang mga tagabigay ay magkakaroon ng 6 na araw upang isumite ang aplikasyon. Ang mga provider ay maaaring mag-apply online mula sa iyong computer o smartphone. Maaari ka ring magsumite ng nakasulat na aplikasyon alinman sa pamamagitan ng email sa childcare@sdfoundation.org o ipadala ito sa 2508 Historic Decatur Rd., Suite # 200, San Diego, CA 92106. Ang mga nai-mail na aplikasyon ay dapat na ma-post sa Lunes, Setyembre 21. Upang mag-download ng aplikasyon ng papel, bisitahin ang SDFoundation.org/ChildcareGrants. Dahil sa pagkaantala ng kamakailang pag-mail, hinihikayat namin ang lahat ng mga aplikante na mag-apply online.

Isa akong tagapaglaan ng pangangalaga sa bata o ako ay isang kaanib ng tagapaglaan, pero hindi ko sigurado kung karapat-dapat akong mag-apply. Sino ang kakausapin ko?

Para sa mga katanungan tungkol sa pagiging karapat-dapat, ang aplikasyon o programa mismo ng kaloob, mangyaring mag-email sa childcare@sdfoundation.org at iuugnay ka ng aming team sa angkop na tao para sagutin ang espesipikong katanungan mo. Para sa lahat ng mga katanungan, tawagan ang (619) 814-1389.

Ano ang mga karapat-dapat na gastos para sa mga kaloob na ito?

Ang mga tagapaglaan ng pangangalaga sa bata ay maaaring mag-apply para sa kaloob na pondo para sa pagkuha ng mga tauhan, mga supply, tulong sa mortgage at renta, pagpapatatag ng negosyo, at pagpapahusay ng kapital para sa mga panlabas na lugar at pagpapatatag ng negosyo. Ang pagpapatatag ng negosyo ay ang kakayahan ng isang organisasyon na agad makaangkop sa mga pagkabuwag habang napapanatili ang patuloy na mga pagpapatakbo ng negosyo at pangangalaga sa mga tao, mga ari-arian at pangkalahatang kainaman ng brand.

Ano ang isang programang bahagyang pinopondohan at kinontrata ng pamahalaan?

Kung mayroon kang kontrata sa CSSP para sa 50 bata at naglilingkod ka rin sa 20 iba pang bata na pribadong binabayaran ng mga magulang, ‘50’ ang ilalagay mo sa tanong sa aplikasyon tungkol sa bilang ng mga nakasubsidiyang bata na kasalukuyang pinopondohan.

Gaano kabilis makakatanggap ang mga childcare provider ng pondo?

Ang mga pondo ay ipamamahagi sa pamamagitan ng electronic transfer o tseke sa Nobyembre 30, 2020.

Ang mga childcare provider na may mga karagdagang katanungan ay maaaring makipag-ugnayan sa childcare@sdfoundation.org o (619) 814-1389.

Pagkanararapat

Kung nag-apply ako bago ang orihinal na deadline maaari ba akong / dapat mag-apply sa bagong extension?

Hindi. Kung nag-apply ka na para sa bigay na ito ay huwag nang mag-apply muli. Hindi tatanggapin ang mga duplicate na application. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong orihinal na naisumite na application maaari kang makipag-ugnay sa iyong case manager o sa childcare@sdfoundation.org.

Nararapat bang mag-apply ang mga programa ng paaralang pandistrito?

Ang mga programa ng paaralang pandistrito na pinopondohan ng Department of Education (DOE) ay hindi nararapat mag-apply para sa Programa ng Kaloob ng Tagapaglaan ng Pangangalaga sa Bata. Pakitingnan ang buong sample na aplikasyon sa website.

Naglilingkod ako sa Programa ng Alternatibong Pagbabayad, nararapat ba ako?

Oo, nararapat ka.

Isa akong kaibigan/pamilya/kapitbahay na tagapaglaan na hindi nangangailangan ng lisensya. Nararapat ba akong mag-apply?

Hindi. Ang kaibigan/pamilya/kapitbahay na tagapaglaan na hindi nangangailangan ng lisensya ay hindi nararapat para sa kaloob na ito.

Nararapat ba ang mga Sentro ng Pag-unlad ng Anak ng Sundalo?

Ang mga Sentro ng Pag-unlad ng Pangangalaga sa Anak ng Pamilya ng Sundalo at mga sentro ng pangangalaga sa bata na tumatanggap ng bayad para sa tulong sa pamamagitan ng Sundalo ay nararapat, basta’t ang sentro mismo ay hindi pinopondohan ng pamahalaan. Ang mga Sentro ng Pag-unlad ng Anak ng Sundalo na nasa base ay hindi nararapat.

Kung nakatanggap ako ng suportang salapi mula sa ibang programang pampamahalaan (tulad ng PPP), o iba pang kaloob mula sa The San Diego Foundation, maaari rin ba akong mag-apply para rito?

Oo, kung nakatanggap ka ng ibang suportang salapi maaari kang mag-apply pa rin para sa kaloob na ito.

Kung ipinadala ko ang aplikasyon ko sa pamamagitan ng koreo aabisuhan ba ako kung ito ay natanggap na?

Magagamit lamang ang gawing ito para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata na matatagpuan, operating o lisensyado sa San Diego County.

Paano kung nakatira ako sa labas ng San Diego County?

Ang kaloob na ito ay available lamang para sa mga tagapaglaan ng pangangalaga sa bata na matatagpuan sa San Diego County.

Tulong sa Aplikasyon

Kailan ko kailangang ihulog sa koreo ang papel ng aplikasyon ko?

Para sa mga aplikasyon ng papel na nai-mail, ang lahat ng mga application na na-post sa takdang araw ng aplikasyon ng Setyembre 21 ay mai-input sa system para sa pagproseso. Mahigpit na hinihimok ang mga Aplikante na magpadala ng mga aplikasyon ng papel sa lalong madaling panahon. Kung maaari, hinihimok namin ang mga aplikante na gamitin ang online na aplikasyon.

Ano ang magiging mga lengguwahe ng aktuwal na aplikasyon? Kung kailangan ko ng tulong available ba ang isang tao para tulungan ako sa lengguwaheng kailangan ko?

Ang aplikasyon ay available sa sumusunod na mga lengguwahe na nakalista sa website: Arabe, Ingles, French Creole, Russian, Somali, Espanyol, Tagalog at Vietnamese. Ang mga tagapagsalin-wika para sa mga lengguwaheng ito ay available rin para sa suporta sa telepono. Para sa tulong sa tagapagsalin-wika mangyaring makipag-ugnay sa 619-814-1389.

Anong uri ng mga taong ang kakailanganin kong sagutan sa aplikasyon?

Pakitingnan ang link sa webpage na magdadala sa iyo sa sample na aplikasyon na maaari mong paunang tingnan.

Ano ang kakailanganin ko para mag-apply? At kakailanganin ko bang mag-upload ng mga dokumento?

Para sa mga organisasyon na May Bisang Lisensya ng Tagapaglaan ng Pangangalaga sa Bata:
Kakailanganin mo ng numero ng Lisensya sa Pangangalaga sa bata, at kapalisad ng lisensya (na matatagpuan sa inyong Katibayan ng Lisensya ng Tagapangalaga sa Bata), at kung ang programa mo ay bahaging pinopondohan ng CSPP, CCTR o Head Start, kakailanganin mong ibigay ang bilang ng mga batang tinutulungan ng salapi na kasalukuyang pinopondohan ng alinman sa mga programang ito.

Para sa mga organisasyon na Hindi Nangangailangan ng Lisensya:
Kakailanganin mo ng numero ng entidad ng negosyo o Employer Identification Number (EIN) at pinakamataas na kapasidad ng pagrehistro kada araw.

Walang mga dokumento para sa alinmang uri ng organisasyong ang kakailanganing i-upload.

Ano ang numero ng entidad ng negosyo at Employer Identification Number (EIN)?

Ang numero ng entidad ng negosyo mo ay ibinibigay ng Kalihim ng Estado ng California sa lahat ng mga Korporasyon ng California:
https://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/cbs-search-tips/.

Ang Employer Identification Number (EIN) ay ang numero ng pagkakakilanlan na ibinigay sa mga entidad ng negosyo ng Internal Revenue Service (IRS).

May mga katanungan ba tungkol sa katayuan ng pagkamamamayan sa aplikasyon ng kaloob?

Ang pagkamamamayan ay hindi itinatanong sa aplikasyon. Ang pagkanararapat para sa kaloob ay tinutukoy batay sa mga sumusunod:

  • Dapat na nakasusunod sa mga ratio ng bata sa tauhan na ipinag-utos ng Estado ng California.
  • Dapat na matatagpuan sa loob ng mga heograpikong hangganan ng San Diego County.
  • Dapat na napatotohanan ang sarili sa aplikasyon ng kaloob na ang lahat ng inilaang pondo ng kaloob ay gagamitin lang sa mga layuning tinukoy sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa kaloob.
  • Dapat na mayroong may bisang lisensya ng pangangalaga sa bata na inisyu (o magbigay ng pahayag ng impormasyon ng negosyo kung hindi kailangan ng lisensya.)

Kailangan ko bang maglaan ng patunay ng kahirapan?

Hindi, ang patunay ng kahirapan ay hindi kailangan sa proseso ng aplikasyon.

Sino ang dapat kong ilagay bilang kontak para sa aplikasyon?

Kung ikaw ay lisensyadong tagapaglaan ng pangangalaga sa bata sa bahay ng pamilya ang impormasyon ng kontak, pangalan at apelyido, ay dapat tugma sa iyong pangalan sa lisensya sa pangangalaga sa bata. Kung ikaw ay lisensyadong sentro o nararapat na tagapaglaan na hindi nangangailangan ng lisensya magdagdag ng impormasyon ng kontak ng taong nagkumpleto ng aplikasyon.

Paano ako aabisuhan tungkol sa status ng aplikasyon ko?

Lahat ng mga aplikante ay maaaring magsuri ng kanilang Care Connect portal para sa mga update ng status ng aplikasyon (ang status ay nakalista sa ilalim ng tab na “Resources”). Ang kumpirmasyon tungkol sa status ng aprubal o pagtanggi ay ipapadala rin sa pamamagitan ng koreo sa bawat aplikante ayon sa adres ng pahatiran ng sulat na ibinigay sa aplikasyon.

Isa akong tagapaglaan ng pangangalaga sa bata na naglalaan ng pangangalaga sa bata para sa mas maraming bata na binanggit sa aking lisensya dahil sa COVID. Kailangan ko bang ilagay itong mas malaking kapasidad sa aplikasyon?

Ang halaga ng kaloob ay ibabatay lamang sa kapasidad na binanggit sa lisensya mo.

Ano ang itinuturing na isang "nakontratang gobyerno" na programa?

Ang isang gobyerno na nakakontrata o bahagyang nakakontratang programa ng gobyerno ay kung nagmamalasakit ka sa mga bata na tinutulungan sa pamamagitan ng mga programa ng gobyerno tulad ng HeadStart, CSPP, o CCTR. Ang mga bata na bahagi ng Alternative Payment (AP) Program ay HINDI isinasaalang-alang ng subsidised ng gobyerno para sa mga hangarin ng bigay na ito.

Programa ng Kaloob

Paano ilalaan ang mga pondo?

Dapat matugunan ng mga aplikasyon ang pagkanararapat. Inaasahan namin na makakatanggap ng mas maraming aplikasyon kaysa sa available na mga pondo, kaya, hinihimok namin ang mga tagapaglaan na magsumite ng kanilang aplikasyon sa lalong madaling panahon.

Kailangan ko bang bayaran ang kaloob na ito? Kakailanganin ko bang magbayad ng buwis sa kaloob na ito?

Hindi mo kailangang bayaran ang kaloob, dahil hindi ito isang utang. Ang mga buwis ay babawasin mula sa inyong kaloob bago ito ipadala sa iyo, subalit ang kaloob ay iuulat sa IRS. Ang mga tagapaglaan ng pangangalaga sa bata na nabigyan ng kaloob ay tatanggap ng form na 1099.

Kapag naaprubahan para sa kaloob na ito, kailan matatanggap ang pondo?

Ang pondo ay ipamamahagi sa pamamagitan ng electronic transfer o tseke nang hindi lalampas sa Nobyembre 30, 2020.

Mga Community Partner